top of page

Privacy (AVG)

Verklaring betreffende uw privacy

Shine Company –alsook Jeanine van der Vlies als behandelend therapeut en healer, dragen zorg voor de privacy van cliënten, alsmede van de bezoekers van deze website. Hierdoor kiezen zij ervoor om alle informatie (inclusief persoonlijke informatie) die u verschaft, zorgvuldig en vertrouwelijk te verwerken. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG).

Dossiervorming

Wanneer u als cliënt bij Shine Company onder behandeling bent, is het voor een goede behandeling noodzakelijk dat Shine Company een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht, die is opgelegd vanuit de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Inhoud dossier

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand, alsmede gegevens over door uw therapeut uitgevoerde onderzoeken en voorgestelde behandelingen. Tevens worden in het dossier gegevens opgenomen, die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die uw therapeut, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener, zoals bijvoorbeeld uw huisarts, osteopaat, diëtist, etc.

 

Privacy

Vanuit haar zorgplicht waarborgt Shine Company uw privacy onder meer door:

·       zorgvuldig met zowel uw persoonlijke gegevens als uw medische gegevens om te gaan;

·       ervoor te zorgen, dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heeft Jeanine van der Vlies als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ten aanzien van deze gegevens heeft zij tevens een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

·       Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar kan uw dossier of delen daarvan worden overgedragen. Dit gebeurt uitsluitend ná uw expliciete toestemming;

·       Eveneens ná uw expliciete toestemming tijdens afwezigheid van uw therapeut ten behoeve van waarneming door een collega therapeut. Deze waarnemer(s) vallen eveneens onder het beroepsgeheim en hanteren dezelfde regels ten aanzien van uw privacy;

·       Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;

·       Een deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor het opstellen van een adviesbrief, een recept en/of een factuur.

Wanneer Shine Company vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan wordt u hiertoe wederom voorafgaand expliciet om toestemming gevraagd.

De gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard, zoals wordt vereist in de eerder genoemde WGBO.

 

Privacy in relatie tot uw zorgnota

Op de zorgnota, die u ontvangt, staan gegevens die door zorgverzekeraars vereist worden, zodat u deze nota, indien van toepassing, bij uw zorgverzekeraar kunt declareren.  Deze gegevens omvatten:

·       Naam, adres en woonplaats;

·       Geboortedatum;

·       Datum van de behandeling;

·       Factuurnummer;

·       Een korte omschrijving van de behandeling;

·       De kosten van het consult.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Als cliënt heeft u recht tot inzage van uw opgeslagen persoonsgegevens en het recht tot rectificatie (correctie) van deze gegevens. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen onder de voorwaarden, zoals omschreven in de AVG en voor zover dit niet in strijd is met de WGBO. Wenst u dit te laten doen, neemt u hiervoor dan contact op met Shine Company.

 

Toelichting

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van Shine Company. Voorafgaand aan uw eerste afspraak wordt u gevraagd om schriftelijk, middels een handtekening, aan te geven dat u kennis heeft genomen van deze privacyverklaring en hiermee in te stemmen.

 

Via de website www.shinecompany.nl, alsmede via eventuele gelieerde domeinnamen, worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Shine Company acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

·       duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

·       proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

·       u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

·       passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht

persoonsgegevens verwerken;

·       uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

·       wij zijn de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website en diensten, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Wij vragen enkele gegevens bij het aanmelden voor de nieuwsbrief. Daarnaast biedt de website de mogelijkheid om vragen te stellen via een contactformulier op onze contactpagina, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen.

 

Wij verwerken van u de volgende gegevens (mede-afhankelijk van uw gebruik van de website, bijvoorbeeld voor het inschrijven voor de nieuwsbrief):

·       voornaam en achternaam;

·       adres;

·       e-mailadres;

·       telefoonnummer;

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

·       het gebruik maken van de functionaliteiten op de website;

·       het verzenden van onze nieuwsbrief;

·       het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website;

·       aanmelden voor workshops en andere evenementen;

 

Bewaartermijnen

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren en/of u ingeschreven bent voor onze nieuwsbrief.

Nieuwsbrief

Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u opnemen en onze nieuwsbrief toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

 

Verstrekking aan derden

Shine Company verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens worden nimmer verkocht.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.

 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op eventuele websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen via info@shinecompany.nl Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacyverklaring, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar info@shinecompany.nl

bottom of page